Spire

Innspill til Stortingsmelding om menneskerettigheter

Regjeringen har kommet med en Stortingsmelding om menneskerettigheter. Spire har skrevet et høringsinnspill som ber regjeringen styrke arbeidet med retten til mat.

Mer fokus på retten til mat
I Stortingsmeldinga legger regjeringa stor vekt på sivile og politiske rettigheter, mens sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter kanskje har havnet litt i bakgrunnen. Men hva skal man med politiske rettigheter om man går sulten? Meldingen anerkjenner at mat er en grunnleggende rettighet og et middel til å oppnå bedre helse, men Spire vil gå enda lenger. Vi mener retten til mat er en forutsetning for realiseringen av mange andre rettigheter. Uten nok og næringsrik mat kan man ikke dra nytte av skolegang, man kan ikke arbeide, og man kan ikke delta i eller påvirke samfunnet. Derfor etterlyser Spire mer fokus på retten til mat og matsikkerhet i regjeringens arbeid. I meldingen anerkjennes det også at sårbare gruppers tilgang til mat må styrkes i tillegg til deres muligheter selv å produsere mat.

- Svært mange av verdens fattige og sultende er småskala matprodusenter. Det er et uttalt mål for norsk utviklingspolitikk å redusere fattigdom. Derfor må arbeidet med matsikkerhet settes høyere på den utviklingspolitiske dagsorden, sier Mari Gjengedal, leder for Spire.

En videreføring av matsikkerhetsstrategien
I meldingen viser regjeringen til matsikkerhetsstrategien “Matsikkerhet i et klimaperspektiv” som er et dokument som skal gi retning til norske myndigheters utviklingsarbeid på landbruksområdet. Denne strategien er datert 2013 til 2015, men nå sier altså denne Stortingsmelding at strategien skal bli videreført.

- Det er kjempebra om regjeringen vil videreføre matsikkerhetsstrategien! Spørsmålet er hvordan prosessen fram mot en ny strategi vil bli. Vi håper på en samarbeidsprosess der innspill både fra norske organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner i utviklingsland og akademiske instanser blir tatt på alvor. Vi har mye å bidra med, sier Nora Bækkelund som har arbeidet med høringsinnspillet om Stortingsmeldingen.

Mye positivt med menneskerettighetsmeldingen
Det er mye som er positivt med meldinga. Den både trekker fram marginaliserte grupper slik som småbrukere og kvinner, og anerkjenner viktigheten av sivilsamfunnets og bondeorganisasjoners arbeid for å fremme et rettighetsbasert matsikkerhetsarbeid. Både i Stortingsmeldinga og i matsikkerhetsstrategien finner man fokus på mat både som menneskerettighet og som middel for å oppnå andre menneskerettigheter, fattigdomsreduksjon, miljømessig bærekraftig landbruk, klimatilpassing, styrking av de marginaliserte sine rettigheter, småbønders behov for produktivitetsøkning, sikrere landrettigheter og bedre organiserte bønder. Dette er svært gledelig, men det må også gjenspeiles i det faktiske utviklingsarbeidet i årene som kommer.