Spire

Spire på høring!

Nylig la regjeringen frem en stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. Mandag 13. mars var det høring om saken i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, og Spire var der for å legge frem vår syn på regjeringens melding.

På hjemmesiden til kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver de følgende om meldingen: «I meldingen fremmes tiltak som vil sikre vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Dette vil legge til rette for å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsamfunn med trygge jobber i hele landet».

Spires byutvalg har lest meldingen. Det står ikke på manglende visjoner, men manglende tiltak. Derfor har vi skrevet et innspill kommunal- og forvaltningskomiteen. Mandag 13. mars holdt komiteen åpen høring, hvor Joakim Gitlestad og Yngvild Mæhle fra Spire deltok. Spires innspill fokuserer på fire viktige momenter i meldingen; medvirkning i arealplanlegging, New Urban Agenda, boligpolitikk og urbant landbruk.

- Medvirkning i arealplanlegging er generelt lite inkluderende og lite mangfoldig. Selv om krav om tilrettelegging for medvirkning er hjemlet i plan- og bygningsloven er dette alt for svakt. Vi ser at det er alt for lett for utviklere å oppfylle dette kravet selv om man ikke har hatt en inkluderende medvirkningsprosess. Derfor mener Spire at regjeringen må utarbeide en forskrift som ivaretar dette, sier Joakim som er koordinator i Spires byuvtalg, og som la frem Spires innspill under høringen.

I fjor høst vedtok FNs konferanse for bosetting og bærekraftig byutvikling New Urban Agenda (NUA). NUA setter søkelys på dagens og morgendagens utfordringer knyttet til urbane områder og urbanisering, og er et rammeverk som lister opp de viktigste målene som verdens nasjoner må oppnå for å oppfylle FNs bærekraftsmål. Den knytter seg særlig til bærekraftsmål nr. 11 og setter fokus på å bekjempe fattigdom, ulikhet, urettferdighet og klimaendringer i byer. Dessverre blir ikke denne globale handlingsplanen nevnt noen steder i meldingen, utover en infoboks.

- Norge deltok på konferansen, og har skrevet under på New Urban Agenda, likevel er den ikke nevnt i stortingsmeldingen. Det er avgjørende at regjeringen tar med New Urban Agenda i meldingen slik at man får en helhetlig plan og sikrer implementeringen, sier Joakim videre.

Regjeringen anerkjenner videre at boligmarkedet er ubalansert, men kommer med lite konkrete tiltak for å rette opp i dette. Dette er selvsagt et komplekst tema som berører mange fagfelt, likevel savner vi et større fokus på tiltak som kan være med på å sikre boliger for alle. Spire mener at det må stilles krav til at utbyggingsprosjekter skal ha rimelige boliger slik at kjøpesvake grupper også får anledning til å bo i områdene. Kun slik bygger vi mangfoldige og inkluderende byer og distrikter.

Spires siste kommentar handler om urbant landbruk. Matproduksjon har i stor grad blitt flyttet ut av verdens byer og flere steder ser man utfordringer knyttet til matsikkerhet og kunnskap om helse og matproduksjon. Spire mener at lokal matproduksjon i form av urbant landbruk burde være en integrert del av byplanlegging og byutvikling.

Du kan lese hele innspillet under «relaterte ressurser» oppe til høyre. Det er også mulig å se videopptak av Spires innlegg under høringen.